به نظر شما محصولات ما از نظر کیفیت و قیمت در چه سطحی است؟
کیفیت خوب و قیمت مناسب :
16 نفر - 88.88%
کیفیت خوب و قیمت گران :
1 نفر - 5.555%
کیفیت ظعیف و قیمت گران :
1 نفر - 5.555%