به نظر شما محصولات ما از نظر کیفیت و قیمت در چه سطحی است؟
کیفیت خوب و قیمت مناسب :
24 نفر - 82.75%
کیفیت خوب و قیمت گران :
1 نفر - 3.448%
کیفیت ظعیف و قیمت گران :
4 نفر - 13.79%